هفت خاج

هفت خاج

این بازی بین 2 نفر  به بالا انجام می شود.

ابتدا یک نفر وظیفه ی بُر زدن کارت ها و توزیع آنها را بر عهده می گیرد.

تقسیم کارت ها چرخشی بوده و بنا به دلخواه از چپ به راست یا برعکس می باشد.

شخص توزیع کننده ی کارت ابتدا به هر نفر 4 کارت داده و سرآخر به خودش کارت میدهد و سپس 4 کارت نیز در وسط ( بغیر از شکل ) قرار می دهد.

به کسی که زودتر کارت برسد او آغاز کننده ی بازی است.

قاعده ی بازی :

مجموع کارت ها باید 11 شود.

هر شکلی فقط می تواند یک  شکل همانند خودش را جمع کند بغیر از سرباز که توانایی جمع تمامی کارت ها بجز بی بی و شاه را دارد.

چنانچه کارت شماره داری وسط را خالی کند ، یک سور که دارای 5 امتیاز هنگام شمارش امتیازات می باشد به فرد تعلّق می گیرد.

چنانچه کارت شکل داری ( شاه ، بی بی ، سرباز ) وسط را خالی کند سور تعلّق نمی گیرد.

به سری آخر هر دست ، سور تعلّق نمی گیرد.

در آخرین سری از هر دست ، کارت های باقیمانده در وسط به آخرین فردی که کارت از وسط جمع کرده تعلق می گیرد.

پس از اینکه کارت ها تمام شد حال نوبت به شمارش امتیازها می رسد :

هر کس خاج بیشتری داشته باشد، هفت خاج محسوب می شود و هفت امتیاز به وی تعلق می گیرد.( در مجموع سیزده تا خاج داریم.)

شمارش امتیازات :

A    ( آس )                                 1   امتیاز

2    گشنیز                                  2   امتیاز

10   خشت                                 3   امتیاز

سرباز                                        1   امتیاز

در هر دست ، مجموع امتیازات باید 13 باشد.( بغیر از امتیاز سور )

سپس امتیازات به دست آمده را با امتیاز سور ( بنابر تعداد سور ) جمع کرده و کسی که هفت خاج است مجموع را با 7 جمع می کند تا امتیاز کلی هر دست بازی بدست بیاید.

بازی تا رسیدن مجموع امتیازات یک فرد به امتیاز 62 ادامه داردو کسی که امتیازش از 50 بیشتر باشد سور به او تعلق نمی گیرد.

/ 1 نظر / 5657 بازدید
من............

با سلام اسم این بازی چهار برگ هستش نه هفت خاج